Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 12 нче районара инспекциясе түбәндәгеләрне хәбәр итә

18 сентябрь 2020 ел., җомга

"Аучылык турында һәм аучылык ресурсларын саклау турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында" 2009 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 209-ФЗ номерлы Закон) нигезләмәләренә ярашлы рәвештә хайваннар дөньясы объектларын аулауга рөхсәтләр бирү хокукына Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органнары ия булды.

209-ФЗ номерлы Законның 31 статьясындагы 1 һәм 2 пунктлары нигезләмәләре нигезендә Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органнары аучылык ресурсларын аулауга рөхсәтләр генә түгел, бәлки әлеге рөхсәтләрнең бланкларын аучылык хуҗалыгы килешүләрен төзегән юридик затларга һәм индивидуаль эшкуарларга алга таба аучыларга рөхсәт бирү максатларында бирәләр. Безнең республикада әлеге вәкаләтләр Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча Дәүләт комитетына йөкләнгән.

Россия Федерациясе Салым кодексының 333.1 статьясындагы 1 пункты нигезендә, су биологик ресурслары объектларына караган хайваннар дөньясы объектларыннан тыш, Россия Федерациясе территориясендә хайваннар дөньясы объектларын тотуга билгеләнгән тәртиптә рөхсәт алучы оешмалар һәм физик затлар, шул исәптән индивидуаль эшкуарлар, таныла.

Россия Федерациясе Салым кодексының 333.5 маддәсенең 3 пункты нигезендә хайваннар дөньясы объектларыннан файдаланган өчен җыем түләү хайваннар дөньясы объектларын чыгаруга рөхсәт биргән орган урнашкан урын буенча түләүчеләр тарафыннан башкарыла. Ягъни, бер тапкыр гына исемдәге рөхсәт алганда, биологик ресурслар буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитетына, шулай ук физик затларга хайваннар дөньясы объектларын аулауга рөхсәтләр юридик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар биргән очракта, хайваннар дөньясы объектларыннан файдаланган өчен җыем барлык түләүчеләр тарафыннан бары тик физик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә рөхсәт биргән Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органының урнашу урыны буенча гына - Татарстан Республикасы буенча 14 нче районара ИФНСка, салым органы коды - 1655, ОКТМО 92701000, КБК 187010000110 түләгән очракта гына түләнергә тиеш.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International